Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Sklep odpowiada wobec Kupującego za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorcy Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

W przypadku przesłania towarów z wadą Klient może odesłać zakupiony towar do Sklepu w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Reklamowany towar Klient przesyła na adres: : R-PAS Sp. z o.o., Rogożewek 47, 09-500 Gostynin

Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na maila: biuro@r-pas.pl

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta , przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją.

W razie niezajęcia przez Sklep stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.

Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy uwzględnieniu reklamacji w przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu wadliwego do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru koszt ponownej dostawy towaru ponosi Sklep.

Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

Zwroty / Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy: biuro@r-pas.pl

W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony, nieużywany towar Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić na adres: R-PAS Sp. z o.o., Rogożewek 47, 09-500 Gostynin wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz z fakturą VAT lub z paragonem w terminie 14 dni.

Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.

Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru.

W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). 

W odniesieniu do towarów personalizowanych i wykonywanych na specjalne zamówienie tzw. Produktów niefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta nie przyjmujemy zwrotów, a klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta produkty personalizowane nie podlegają zwrotom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż.

Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że Produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz ryzyko zwrotu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta. Ponadto jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.