Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.r-pas.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Zwrotu zakupionych towarów dokonuje się po uprzednim skontaktowaniu się z naszą firmą za pomocą adresu e-mail: biuro@r-pas.pl  Należność za zwracany towar, dostarczony w pierwszej kolejności do naszej firmy w stanie nieuszkodzonym, zostanie przekazana kupującemu na podane przez niego konto bankowe. Zwrot należności zostanie zlecony do dyspozycji na rachunku bankowym w ciągu 48h roboczych.

2. Sklep www.sklep.r-pas.pl jest prowadzony przez firmę:

Firma R-PAS Sp. z o.o.
tel. kom. (+48) 696 093 941
tel. kom. (+48) 696 498 392

e-mail: biuro@r-pas.pl 
ul. Kolejowa 28, 09-500 Gostynin
NIP 109-00-03-579, REGON 147190707

3. Adres do korespondencji:

Firma R-PAS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 09-500 Gostynin
woj. mazowieckie

4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.r-pas.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma R-pas Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma R-pas Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości lub niepoprawnie złożonych.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.r-pas.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma R-pas Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

III. Reklamacje:

Reklamacje na towar

III. 1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.

III. 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@r-pas.pl

III. 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

III. 4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

III. 5. Osoby fizyczne, które zamówiły towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednostki publiczne, organizacje, instytucje i osoby prawne zobowiązane są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem od względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazane w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

III. 6. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.

III.7. Firma R-PAS Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. Firma R-PAS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 

IV. Terminy zgłaszania reklamacji przez osoby fizyczne nabywające towar w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci w rozumieniu przepisu art. 22 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

IV. 1. Konsumenci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazanej w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

IV. 2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

IV. 3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu ich wpływu. Jeżeli dniem następnym po dniu wpływu reklamacji będzie dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), reklamacje będą rozpoznawana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia reklamacji.

 

VIII. Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę:

VIII. 1. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.

VIII. 2. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy R-PAS Sp. z o.o. do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

VIII. 3. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

 

IX. Reklamacja terminu dostawy:

IX. 1. Odbiorca przesyłki, który otrzymał przesyłkę po ustalonym terminie musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy R-PAS Sp. z o.o. na koszt Odbiorcy.

IX. 2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie firma R-PAS Sp. z o.o. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.